Pages

Januari 01, 2023

ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ² ʏᴀɴɢ ʀᴀᴊɪɴ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀғ

*ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ² ʏᴀɴɢ ʀᴀᴊɪɴ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴀᴀғ :*

*𝟏). ᴏᴘᴇʀᴀᴛᴏʀ*
ʜᴀʀᴀᴘ ᴍᴀᴀғ, ɴᴏᴍʙᴏʀ ʏɢ ᴀɴᴅᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ

*𝟐). ᴍᴇsɪɴ ᴀᴛᴍ*
ᴍᴀᴀғ, ʙᴀᴋɪ ᴀɴᴅᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴄᴜᴋᴜᴘɪ

*𝟑). ᴄᴇɴᴛʀᴇ² ᴘʀᴇᴘᴀɪᴅ*
ᴍᴀᴀғ, ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪsᴇᴋᴀᴛ. sɪʟᴀ ᴛᴀᴍʙᴀʜᴋᴀɴ ɴɪʟᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍʙᴜɴɢ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ ᴘᴇʀᴋʜɪᴅᴍᴀᴛᴀɴ ᴋᴀᴍɪ

*𝟒). ᴀsᴛʀᴏ*
ᴍᴀᴀғ, sɪᴀʀᴀɴ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴍᴀsᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ʟᴀɴɢɢᴀɴᴀɴ ᴀɴᴅᴀ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ, ᴋᴇɴᴀᴘᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ? 

ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ... sᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀᴋ ᴍᴀᴀғ ᴀɴᴅᴀɪ ᴀᴅᴀ ᴋᴀᴛᴀ𝟐 ʏɢ ᴍᴇɴɢɢᴜʀɪs ᴘᴇʀᴀsᴀᴀɴ ᴀɴᴅᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ sᴇɴɢᴀᴊᴀ sᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜɴ *2022*

*ᴊᴜᴍᴘᴀ ʟᴀɢɪ ᴇsᴏᴋ, ᴛᴀʜᴜɴ ᴅᴇᴘᴀɴ 𝟐𝟎𝟐3!!!*

_*sᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴀʀᴜ 𝟐𝟎𝟐3*_
_*sᴇᴍᴏɢᴀ ᴛᴇʀᴄᴀᴘᴀɪ ɪᴍᴘɪᴀɴ*_

#selamattahunbaru2023 
#jmbelog

0 comments:

Catat Ulasan

Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri!!!
All comments are your own right and responsibility.!!!